ruenfrdeites
1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 Głosów)

Strony niniejszej Umowy z użytkownikiem:

Strona "Klub fanów IKEA" ikea-club.org (dalej - Witryna);

Osoba fizyczna / prawna / indywidualny przedsiębiorca, który zgodnie z wymogami prawa jest uznawany za uczestnika ruchu cywilnego (dalej - Użytkownik).

Niniejsza Umowa użytkownika Witryny reguluje relacje między Użytkownikiem a Stroną i jest uważana za zawartą od momentu, w którym Użytkownik dokona jednej z następujących czynności na Stronie:

  • Wypełnienie lub przesłanie formularza "Rejestracja" na Stronie;
  • Wypełnij lub wyślij formularze "Dodaj ogłoszenie" na Stronie;
  • Wypełnij lub wyślij formularz "Kontakty" na Stronie;

Niniejsza Umowa użytkownika jest odpowiednikiem umowy sporządzonej na piśmie. Umowa z użytkownikiem wniosek oznacza, że ​​użytkownik niezbędne dla jego stopniu zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy użytkownika oraz w pełni i bezwarunkowo zgodzić się z nimi, w tym w części za zgodą strony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 4 niniejszej Umowy użytkownika, i w części za zgodą strony, aby odbierać wiadomości e-mail, SMS i inne rodzaje korespondencji reklamowej i zawartości informacji, w tym ze strony partnera.

Witryna oferuje usługi Użytkownika do zamieszczania informacji o towarach (usługach) w celu późniejszego zakupu lub sprzedaży różnych towarów i usług przez innych Użytkowników (dalej: "Usługi"), z wyjątkiem towarów i usług z ograniczeniem obrotu lub wycofanych z obrotu na stronie. Wszystkie transakcje zawierane są bezpośrednio pomiędzy kontrahentami. Ze względu na to, że strona nie jest stroną transakcji, a ponadto jest zobowiązana do przestrzegania wymogów obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności za zamieszczanie informacji w ogólnym dostępie, Witryna nie podlega ustawie o ochronie praw konsumentów.

1. PRZEDMIOT UMOWY

Witryna uprawnia Użytkownika do zamieszczania reklam po wypełnieniu Rejestracji ze wskazaniem prawidłowego adresu e-mail, nazwy użytkownika i wybranego hasła. Następnie użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji, zawierającą link, którego przesłanie jest niezbędne do zakończenia rejestracji. Korzystanie z możliwości Strony, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych użytkowników, oznacza akceptację tych warunków i zobowiązań w celu przestrzegania instrukcji korzystania z Usług.

Zgadzając się na tę umowę, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie informacji dostarczonych przez Użytkownika.

Umowa może zostać zmieniona przez Witrynę bez specjalnego powiadomienia, nowa wersja Umowy wejdzie w życie po 3 (trzech) dniach od daty jej umieszczenia, o ile nie przewidziano inaczej w nowej wersji Umowy.

Strona internetowa zastrzega sobie prawo do publikowania wykazu towarów (usług) są zabronione w sprzedaży na stronie internetowej, a zatem zakazane, aby umieścić w reklamie dla użytkownika i dokonać zmian w tej liście jednostronnie bez zgody Użytkowników. W przypadku, gdy informacje opublikowane w reklamach dla użytkowników z informacji opublikowanych w wykazie towarów (usług), które są zakazane do sprzedaży na reklamy Site usuwa / dopasowuje reklamy bez dalszych wyjaśnień i bez odniesienia do daty publikacji listy reklama / korekcji.

W tej chwili umieszczanie reklam TYLKO towarów i usług związanych z produktami firmy IKEA

2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik zobowiązuje się do wskazania podczas rejestracji efektywnego adresu elektronicznego, nazwy logowania i hasła, które Użytkownik wybiera samodzielnie. (Usługi nie są dostępne, i nie powinien być stosowany przez osoby w wieku poniżej 18 lat lub przez osoby tymczasowo lub trwale wykluczonych z korzystania z Usług Serwisu; osoby poniżej 18 lat może korzystać z usług tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych). Witryna nie jest odpowiedzialny za dostarczenie użytkownikom informacji wprowadzających w błąd, a jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności dostarczonych informacji, strona ma prawo do usuwania Użytkownika / ograniczyć dostęp bez wyjaśnienia i odszkodowania za czas i straty finansowe dla użytkowników / osoby trzecie w związku z usunięciem / ograniczenia dostęp.

Użytkownik jest zobowiązany, w miarę możliwości, do monitorowania bezpieczeństwa swojego hasła i nieujawniania go osobom postronnym.

Użytkownik pomieścić towary do sprzedaży na Stronie zobowiązuje ją umieścić zgodnie z instrukcjami na stronie, oraz podać dokładne i pełne informacje na temat produktu i jego warunków sprzedaży, ale nie jest zobowiązany do przekazywania informacji, które mogą wpłynąć na cenę towarów.

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​sprzedaż towarów nie narusza obowiązującego prawa, oraz że sprzedaż tego produktu pozwalają przepisy witryn.

Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego opisu towaru, warunków dostawy i sprzedaży. Warunki sprzedaży i opis towarów, opracowane przez Użytkownika, nie mogą być sprzeczne z niniejszą Umową i obowiązującym prawem (odpowiedzialność za zgodność z tymi wymaganiami jest przypisana Użytkownikowi).

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z automatycznych programów w celu uzyskania dostępu do Witryny bez zgody strony.

Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, modyfikować, dystrybuować ani przekazywać stronom trzecim jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie (z wyjątkiem Informacji dostarczonych przez samego Użytkownika) bez odniesienia do Witryny jako miejsca początkowego publikowania informacji.

Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować ani nie próbować ingerować w pracę i inne działania na Stronie; a także, aby nie zakłócać działania automatycznych systemów lub procesów i innych działań, w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Witryny.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji dostarczonych przez innego Użytkownika bez zgody innego Użytkownika. Wszystkie informacje otrzymane przez Użytkownika na temat innych Użytkowników w związku z korzystaniem z Witryny mogą być wykorzystywane wyłącznie do dokonywania transakcji za pomocą Witryny. W związku z tym Użytkownikowi nie wolno używać adresu e-mail innego Użytkownika do celów bezpośredniej wysyłki lub wysyłania niechcianych wiadomości elektronicznych. Billboard nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tej zasady, z wyjątkiem obowiązku zatrzymania dostępu do Strony dla Użytkownika, który ją naruszył.

PRAWA

Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług wyłącznie z własnym adresem e-mail, loginem i hasłem.

Użytkownik ma prawo do korzystania z dodatkowych płatnych usług Witryny. Płatność za dodatkowe płatne usługi odbywa się za pomocą konta wirtualnego otwieranego przez Użytkownika automatycznie podczas rejestracji w Witrynie, pod warunkiem, że na koncie wirtualnym Użytkownika znajdują się środki.

Użytkownik zapewnia Site niewyłączną, istniejące wszędzie, wieczyste prawo do korzystania z tego prawa w odniesieniu do praw autorskich, znaków towarowych, publikacji i baz danych, który jest łatwy względny informacji dostarczonych przez użytkownika na wszystkich znanych lub nieznanych nośników informacji. Ponadto, Użytkownik odmawia wszelkich praw moralnych i majątkowych, które Użytkownik posiada w stosunku do Informacji dostarczonych przez Użytkownika w granicach określonych przez obowiązujące przepisy. Poprzez umieszczenie reklamy na naszej stronie ze zdjęciami bez znaku praw autorskich, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z obrazów i / lub ich części w interesie strony bez wynagrodzenia.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać ani nie sprzedawać swoich danych, aby wejść do systemu osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowej zmiany danych logowania, jeśli ma powody do podejrzeń, że dane zostały ujawnione lub mogą być wykorzystane przez osoby trzecie.

Składając towar do sprzedaży, Użytkownik potwierdza, że ​​ma prawo do sprzedaży tego produktu.

Witryna zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby aktywnych reklam użytkowników w Witrynie, a także do ograniczenia działań Użytkownika w Witrynie.

Witryna zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do bezpłatnego publikowania reklam Użytkownika w sieciach społecznościowych (oficjalnych grupach, społecznościach itp.), A Użytkownik wyraża zgodę na tego rodzaju publikację.

Witryna zastrzega sobie prawo do przeniesienia niniejszej umowy użytkownika między Witryną a Użytkownikiem, w tym, między innymi, wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków lub ich części na rzecz strony trzeciej. W przypadku przeniesienia praw, Witryna zobowiązuje się do powiadomienia, do kogo zostały przeniesione prawa wynikające z umowy użytkownika, praw i / lub obowiązków, publikując odpowiednie informacje w Witrynie. W przypadku przeniesienia umowy użytkownika na stronę trzecią, strona trzecia ma prawo do świadczenia podobnych lub podobnych usług w innej witrynie.

Billboard ma również prawo do przeniesienia, uzupełnienia lub przedłużenia okresu demonstracji towarów z przyczyn technicznych, które są pod kontrolą lub poza kontrolą Strony. Witryna ma prawo zatrzymać demonstrację umieszczonych towarów, jeśli Użytkownik zarejestrował obiekt, który narusza lub może naruszać niniejszą Umowę lub obowiązujące przepisy.

Użytkownik nie ma prawa do umieszczania towarów na sprzedaż w Witrynie lub do zakończenia transakcji zainicjowanej na Stronie, co może prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów na Stronie.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Witryna nie jest organizatorem transakcji ani sprzedającym. Witryna ta umożliwia zarejestrowanym użytkownikom wysyłanie do sprzedaży, sprzedaż i kupowanie legalnie dozwolonych towarów w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i za wszelką cenę. Witryna nie sprawdza wszystkich ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników, nie jest właścicielem obiektów wystawionych na sprzedaż w Witrynie, a Witryna nie uczestniczy w transakcjach między Kupującymi a Sprzedającymi. Zatem, jakość, bezpieczeństwo, legalność i zgodność towarów (usług) do jego opisu, jak również możliwość sprzedawcy do sprzedaży, a kupujący - nabywać towary są poza kontrolą Strony. Dlatego użytkownik nie można stwierdzić, że oferta, sprzedaż i zakup wszelkich towarów jest ważny i prawny podstawą umieszczenia rzeczywistości, sprzedaży i zakupu towarów na miejscu. Strona nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie transakcji przez Sprzedawcę lub Kupującego. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za to, że jego działania nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami. W przypadku leczenia uprawniony organ państwowy, w celu ustalenia, że ​​informacje przesłane przez użytkowników jest nadużycie / naruszenie przepisów prawa lub warunków dla takiego leczenia w przyszłości, strony ma prawo do usunięcia informacji zamieszczonych przez użytkowników do witryny lub je edytować.

Witryna nie wykorzystuje specjalnych rozwiązań technicznych do weryfikacji poprawności informacji dostarczanych przez naszych użytkowników podczas rejestracji w Witrynie. Witryna nie ponosi odpowiedzialności i nie może zagwarantować, że Użytkownik jest rzeczywiście tym, co reprezentuje, a także, że informacje podane podczas rejestracji w Witrynie są poprawne. Strona zaleca komunikację z potencjalnymi kontrahentami, wykorzystując w tym celu wszystkie narzędzia dostępne w Witrynie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania związane z jego adresem e-mail, loginem i hasłem.

Niektóre dane publikowane przez Użytkowników na Stronie mogą wydawać się obraźliwe, nierzetelne lub wprowadzać w błąd poszczególnych Użytkowników. Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że jego kontrahent może być nieletni lub podszywać się pod inną osobę. Korzystanie z Usług oznacza, że ​​Użytkownik rozumie i akceptuje te zagrożenia oraz zgadza się, że Strona nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Użytkownika.

Jeśli użytkownik ma pretensje do innych użytkowników w zakresie korzystania z najnowszych usług, użytkownik zgadza się na te żądania niezależnie i bez interwencji ze strony Serwisu, a także zwalnia strony od wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, rekompensaty za szkody, straty, koszty i wydatki, w tym prawnicy opłaty, znane lub nieznane, powstałe w wyniku takich wymagań lub w związku z nimi. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji przez użytkownika, a także za zakłócenie informacji lub utratę komunikacji. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub kłopoty w wykonywaniu swoich obowiązków z powodu nieprzewidzianych okoliczności siły wyższej, których skutków nie można było uniknąć lub przezwyciężyć (takie jak decyzja władz, strajków, wypadków, pęknięcia w ogólnym systemie komunikacji, etc.). W czasie istnienia powyższych przeszkód Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Witryna nie zapewnia stały, ciągły i niezawodny dostęp do usług jak i zarządzania witryną może zapobiec czynników, które nie są kontrolowane przez UNESCO. Możliwość korzystania ze strony i usługi są dostarczane bez żadnej gwarancji, oraz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Website zwalnia się od wszelkich gwarancji i innych zobowiązań, jak określono w obecnym prawodawstwie, a także innych, w tym, ale nie ograniczając się do zobowiązań dotyczących kompetencji i profesjonalizmu , a także wymagania dotyczące dotrzymywania terminów.

4. Poufność

Wypełniając i wysyłając formularze na Stronie, Użytkownik podaje następujące informacje: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Użytkownik, według własnego uznania, ma prawo do poszerzenia listy przesyłanych informacji, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Podając swoje dane osobowe podczas wypełniania formularzy (wszelkie dostępne formy do wypełnienia na miejscu) w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w Serwisie, w tym za realizację zobowiązań witrynę do Użytkownika na podstawie niniejszej Umowy użytkownika, informuje użytkownika o ich usług, promocji internetowej towary i usługi, prowadzenie elektroniki i sms-poll, kontrola działań marketingowych, obsługa klienta, aranżacja dostarczania towarów użytkownikom, monitorowanie zadowolenia użytkownika Jakość usługi internetowej. Nie uważa się za naruszenie Witryny dostarczanie informacji stronom trzecim działającym na podstawie umowy ze Stroną, w celu wypełnienia zobowiązań wobec Użytkownika.

Witryna ma prawo do wysyłania informacji, w tym wiadomości reklamowych, na adres e-mail i telefon komórkowy Użytkownika za jego zgodą. Użytkownik ma prawo odmówić otrzymywania reklam i innych informacji bez wyjaśniania powodów odmowy. Wiadomości serwisowe informujące Użytkownika o statusie i etapach przetwarzania informacji przez niego lub zamówionej usługi oraz informujące o istotnych zmianach w działaniu Witryny są wysyłane automatycznie i nie mogą być odrzucone przez Użytkownika.

Witryna ma prawo do korzystania z technologii "ciasteczek". «Cookies» nie zawiera informacji poufnych, a strona ma prawo do przekazywania informacji o «cookie» partnerów, agentów i osób trzecich, którzy zawarli umowy z miejscem, do wypełnienia zobowiązań wobec Użytkownika oraz w celach statystycznych i optymalizacji komunikatów reklamowych.

Witryna otrzymuje informacje o adresie IP odwiedzającego Stronę. Ta informacja nie służy do identyfikacji użytkownika.

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Użytkownika w Witrynie w formacie publicznym.

5. DODATKOWE WARUNKI

Wiadomości z witryny przeznaczone dla Użytkowników są publikowane na Stronie i / lub wysyłane na adresy e-mail podane przez Użytkowników podczas rejestrowania lub zamieszczania reklam w Witrynie.

Wiadomości użytkownika wysyłane do Witryny są wysyłane metodami wskazanymi na stronie. Wiadomości publikowane na Stronie są uważane za dostarczone Użytkownikowi od momentu ich opublikowania. Wiadomości wysłane pocztą elektroniczną lub faksem uważa się za doręczone drugiej stronie niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dostawy.

Witryna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy poprzez powiadomienie Użytkownika lub opublikowanie zmienionej Umowy w Witrynie. Zmieniona umowa obejmuje nowych Użytkowników od daty publikacji na Stronie. Zmieniona Umowa dotyczy wcześniej zarejestrowanych Użytkowników po trzydziestu (30) dniach od powiadomienia o zmianie. Jednak zmiany na liście "Zakazane Towary na sprzedaż w Witrynie" wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na Stronie.

6. Trwania umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po podaniu przez Użytkownika adresu elektronicznego, nazwy użytkownika i hasła i nadal działa w nieskończoność.

Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia swojego prawa do korzystania z Usług poprzez wysłanie wiadomości na ten temat przez e-mail lub w inny sposób dostarczony przez oprogramowanie Witryny.

Witryna zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu do Usług Użytkownika, który narusza niniejsze Warunki. Billboard zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu do Usług Użytkownika według własnego uznania. Użytkownik, który utracił dostęp do Usług lub którego Informacje utraciły ważność, nie ma prawa do ponownej rejestracji ani do korzystania z danych rejestracyjnych innego Użytkownika bez specjalnego pozwolenia ze Strony. Witryna zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia świadczenia Usług i zaprzestania dostępu do Usług wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ta umowa podlega prawu.

Wszelkie ewentualne spory dotyczące Umowy są rozwiązywane zgodnie z normami obowiązującego prawodawstwa.

Przepisy dotyczące ochrony konsumenta nie mogą mieć zastosowania do relacji między Użytkownikiem a Stroną.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być rozumiane jako ustanowienie między Użytkownikiem a Stroną relacji agencyjnych, stosunków partnerskich, wspólnych stosunków działalności, osobistych stosunków zatrudnienia lub jakichkolwiek innych stosunków, które nie zostały wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie.

Więcej na ten temat ...

Polecamy ...